1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

CONDIȚII DE INTERNARE

Documentele necesare pentru internare:

 • Bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice, bilet de internare de la medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriu sau scrisoare medicală de la medicul specialist din Ambulatoriul Integrat al Spitalului Orasenesc Negresti Oas cu indicație de internare/scrisoare medicala sau bilet de externare din secțiile spitalului cu indicație de revenire pentru internare
 • Buletin sau carte de identitate, certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani (original și copie)
 • Cardul de sănătate(*) – neprezentarea cardului de sănătate obligă pacientul să plătească contravaloarea serviciilor medicale acordate la casieria spitalului
 • Documente suplimentare pentru:
  • Angajaţi – adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical acordate în ultimele 12 luni, anterioare internării
  • Pensionari – ultimul cupon de pensie
  • Persoane de naționalitate străină: pașaport/act de identitate cu fotografie, card european de asigurări de sănăte, eventual permis de ședere.
 • Eventuale documente medicale: bilet de externare, investigații etc.

(*) Asigurații care nu au card de sănătate vor prezenta următoarele documente:

 • Asigurații care refuză cardul din motive religioase sau de conștiință – adeverință de asigurat pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național de asigurări sociale de sănătate (cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii)
 • Asigurații cărora li s-a emis cardul de sănătate, dar nu-l pot prezenta din următoarele motive: pierdere, deteriorare, furt sau cardul prezinta defecțiune tehnică – adeverința de înlocuire a cardului național de asigurări sociale de sănătate până la eliberarea cardului duplicat (cu valabilitate de 60 de zile de la data emiterii)
 • Asigurații care în urma consultării Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) rezultă că nu au card emis – nu este necesară prezentarea niciunui document. Se printează rezultatul interogării platformei PIAS
 • Asigurații care prezintă card sau adeverință de înlocuire, dar care în urma consultării Platformei PIAS rezultă că nu sunt asigurate – se îndrumă spre Casa de Asigurări de Sănătate Satu Mare în vederea obținerii statutului de asigurat. Acestea vor prezenta ulterior adeverința de asigurat care certifică faptul că persoana în cauză este asigurată în sistemul asigurărilor sociale din Romania.CRITERII DE INTERNARE

 1. A) Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat
 1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
  • urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;
  • boli cu potenţial endemo – epidemic până la rezolvarea completă a cazului;
  • naşterea.
 2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:
  • situaţia de urgenţă medico-chirurgicală, pentru
   • serviciile medicale prevăzute la capitolul I litera B punctul B.3.2 poziţiile 34 şi 35 efectuate în camera de gardă, CPU/UPU care nu sunt finanţate de Ministerul Sănătăţii/ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie;
   • serviciile prevăzute în lista de la punctul B.1 poziţiile 88, 89, 96 şi 97 care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii,
  • epidemiologie pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare pentru serviciile medicale prevăzute la capitolul I litera B punctul B.3.1 poziţiile 3 şi 4 şi punctul B.3.2 poziţia 59, care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii.
 3. Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. Pentru spitalizarea continuă, la solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.   
 4. Pentru servicii medicale din pachetul minimal furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare.
 1. B) Pachetul de baza de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia în care pacientul  poate dovedi calitatea de asigurat.
 1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
  • naştere
  • urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală  continuă
  • boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament
  • bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în  cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani;
  • afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi 
 2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor asigurati în regim de spitalizare de zi sunt:
  • diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.

Pentru pacientii asigurati calitatea de asigurat se verifica in platforma PIAS.