1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50 (1 Vote)

 

Modalităţile de contestare a deciziei Spitalului Orășenesc Negrești Oaș în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate conform Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public:

 

  • În cazul în care o persoana considera că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă managerului Spitalului Orășenesc Negrești Oaș. Reclamaţia administrativă se poate depune în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul Spitalului Orășenesc Negrești Oaș de a aplica prevederile Legii nr. 544/2001.
  • În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în Legii nr. 544/2001, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul Spitalului Orășenesc Negrești Oaș. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din lege.

            Art.7 din Legea nr. 544/2001

Alin(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Alin(2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunica în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

 

Persoana desemnată cu aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informțiile de interes public este  d-na  Lucuț Teodora -consilier juridic 

Purtător de cuvânt conform deciziei nr.232 din 15.11.2022

                   D-nul Dr. Neacșu Constantin Bogdan -director medical       tel: 0261 854830 int: 1201

                 

Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 Cerere conform  Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

 RAPORT DE EVALUARE a implementarii legii nr.544/2001  in anul 2022

 RAPORT DE EVALUARE a implementarii legii nr.544/2001  in anul 2023