1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.10 (15 Votes)

Noutaţi legislative

Legea nr. 95 din 2006 privind reforma in domeniu sanatații
HG 696 26-06-2021din pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordarii asistentei medicale
LEGE  46- 2003 DREPTURILOR PACIENTULUI
ORDIN 446 din 18-04-2017 privind aprobarea Standardelor Procedurii si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor
ORDIN 1502 din 19-12-2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care functionează în cadrul spitalelor publice
LEGE 544 din 12-10-2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
ORDIN 1706 din 02-10-2007 privind conducerea si organizarea unitatilor şi compartimentelor de primire a urgentelor
ORDIN 1101 din 30-09-2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale în unitatile sanitare
OUG din 144 28-10-2008privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moasa
LEGE 190 din 18-07-2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016-679
REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016
LEGE  98 din 19-05-2016 privind achizitiile publice
LEGE 101 din 19-05-2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica
LEGE 554 din 02-12-2004 contenciosului administrativ
REGULAMENT din 01-07-2004 privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor în unitatile publice din sectorul sanitar
HG 1336 din 28-10-2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice
ORDIN 166 26-01-2023 privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante si temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist
CODUL MUNCII
 
• Ordinul nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului
 
 
• Ordinul nr. 600 din 20 Aprilie 2018   pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
• 
• Legea nr. 118 din 2007 privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara sau alternativa
• Ordinul 810 din 9 mai 2007 Lista preturilor si a sumelor de inchiriere categ de dispozitive med pt recuperarii unor deficiente organice
• Ordinul nr. 220 din 2007 privind aprobarea Protocolului de practica pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor in cazul artritei idiopatice juvenile

•  Contract colectiv de munca la Nivel de Sector de Negociere Colectiva Sanatate pe anii 2023-2025

 

Norme referitoare la Foaia de Observatie Clinica Generala (FOCG)
• Ordinul 798/2002 privind introducerea in spitale a formularului Foaia de Observatie Clinica Generala
- Modificat de Ordinul 88/2004
Ordinul 798-1/2002 Anexa
Ordinul 798-2/2002 Instructiuni
• Clasificarea internationala a maladiilor CIM 10
• Ordinul 1782 din 2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor